Stanovy Občanského sdružení Mitsubishi-JC-Klub o.s.

založeného na základě $ 6 zákona 83/1990 Sb. a následných pozměňovacích zákonů o sdružování občanů

Článek I.
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

a) název sdružení je Mitsubishi-JC-Klub o.s.(dále jen sdružení)

b) sídlem sdružení je adresa:

J.Š.Baara 43
370 01, České Budějovice

c) sdružení působí na celém území České republiky , sdružení se nečlení na organizační jednotky – celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou

d) charakter sdružení – sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/199 Sb. V němž se sdružují příznivci automobilů zn. Mitsubishi k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti motorismu a k dalším aktivitám ve smyslu občanské společnosti.

Článek II:
Vymezení postavení sdružení

Sdružení je právnickou osobou. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahu. Odpovídá svým majetkem za nesplnění svých povinností.

Článek III.
Cíle činnosti sdružení

Cíle sdružení jsou:

a) vzájemná pomoc při udržování technických stavů vozidel členů sdružení

b) vzájemná pomoc při opravách, renovacích a úpravách vozidel vycházejících ze silničního zákona

c) podpora sportovních aktivit členů sdružení v rámci motoristických soutěží

d) poskytování technických informací o značce vozidla ostatní motoristické veřejnosti a případná pomoc v rámci možností sdružení

e) Všeobecné informování a propagace značky Mitsubishi, osvětová činnost

f) pořádání tématických srazů příznivců značky Mitsubishi i pro nečleny sdružení

g) poskytnout členům sdružení výhody mu poskytované třetími stranami jako slevy na opravy v renomovaných autoservisech, slevy na náhradní díly, doplňky atd.

h) Spolupráce s dalšími organizacemi a sdruženími za účelem všeobecného podvědomí o silniční dopravě a technických vědomostí při údržbě motorových vozidel

Článek IV.
Forma činnosti sdružení

a) náplň činnosti bude odpovídat cílům sdružení

b) hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných informací o značce Mitsubishi, informace o bezpečnosti motorismu a sdružování všech příznivců motorismu zejména:

- podpora značky Mitsubishi v široké veřejnosti

- vzájemná pomoc členů sdružení

- poskytování výhod a slev členům sdružení v rámci spolupráce s dalšími subjekty

- organizování tématických motoristických akcí a setkání s osvětovou činností

- spolupráce s dalšími zájmovými skupinami nejen s oblasti motorismu

Článek V.
Členství ve sdružení

a) členem sdružení se může stát jak právnická tak fyzická osoba starší 18 let

b) přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení na své nejbližší schůzi a pro přijetí nového člena je potřeba souhlas 2/3 členů výboru sdružení

c) pro platnost přihlášky je každý nový člen povinen zaplatit členský příspěvek

d) výši členských příspěvků a jejich splatnost stanoví výbor sdružení vždy na kalendářní rok počínaje 1. lednem

e) zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru

f) výbor sdružení může udělit takzvané čestné členství ve sdružení na své pravidelné schůzi a takto přijatý člen je osvobozen od členského poplatku

g) každý člen má právo svobodně ze sdružení vystoupit,

členství ve sdružení zaniká:

- doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení doporučeně na adresu sídla sdružení

- rozhodnutím členské schůze o vyloučení (nutný souhlas minimálně 2/3 všech členů sdružení)

- nezaplacením členských příspěvků na dané období v řádném termínu

- úmrtím člena sdružení nebo zánikem právnické osoby

h) v případě jakéhokoli zániku členství ve sdružení nevzniká žádný právní nárok na vrácení členského příspěvku

Článek VI.
Práva a povinnosti člena sdružení

1) Práva členů sdružení jsou:

a) účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován

b) účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být volen (volen může být člen starší 18 let)

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení

d) podílet se na stanovení cílů a forem činnosti sdružení

e) být informován o hospodaření sdružení

f) účastnit se akcí a srazů sdružení včetně rodinných příslušníků

g) členství ve sdružení Mitsubishi-JC-Klub o.s.nebrání být členem dalších zájmových sdružení

2) Povinnosti členů sdružení jsou:

a) dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíly sdružení

b) svým jednáním a vystupováním chránit čest a dobré jméno sdružení

c) oznamovat výboru veškeré změny související s členstvím ve sdružení, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nastaly

d) platit včas a řádně členské příspěvky

Práva, výhody a ani povinnosti členů vyplívajících ze stanov a činnosti občanského sdružení Mitsubishi-JC-Klub o.s.nejsou převoditelné na jinou osobu.

Článek VII.
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

a) členská schůze

b) výbor a předseda sdružení

c) revizní a kontrolní komise

Článek VIII.
Členská schůze

a) členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení, schází se nejméně 1x ročně

b) členskou schůzi svolává výbor sdružení, členská schůze je usnášeníschopná, jeli přítomna alespoň polovina všech členů sdružení, nesejde li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů (vyjma článků a odstavců, kde je výslovně uvedeno jinak)

c) členskou schůzi svolá výbor sdružení také požádá-li o to (písemně) 1/4 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

d) členská schůze
- schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 všech členů sdružení
- volí výbor sdružení a revizní a kontrolní komisi
- schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
- rozhoduje o vyloučení člena;
- určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;

Článek IX.
Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

a) výbor sdružení je tříčlenný, jeho funkčním obdobím jsou dva roky. Ze svého středu volí předsedu sdružení, místopředsedu a pokladníka. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

b) výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná všem členům sdružení. Přítomní členově sdružení v roli hostů se řídí jednacím řádem výboru sdružení a nemají právo zasahovat do chodu schůze výboru sdružení. Výbor sdružení se schází dle požadavků členů sdružení a dané situace, tak jak vyžaduje organizace a správa sdružení

Výbor sdružení
- na nejbližší schůzi projednává věc, požádá-li o to člen sdružení;
- připravuje zprávu o činnosti za minulé období
- připravuje návrh rozpočtu na další období
- připravuje případné změny stanov, návrh cílů další činnosti

c) předseda výboru sdružení je statutárním orgánem sdružení a jedná jménem sdružení, jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. (v hospodářských věcech jedná jménem sdružení samostatně také pokladník sdružení).

d) předseda výboru sdružení dostává od výboru sdružení mandát samostatně hospodařit s hotovostí a bankovními převody maximálně do výše 5 000,- Kč (pěttisíckorun českých). Při vyšších finančních transakcí je potřeba souhlasu alespoň 2/3 členů výboru sdružení

e) pokladník sdružení dostává od výboru sdružení mandát samostatně hospodařit s hotovostí a bankovními převody maximálně do výše 3 000,- Kč (třitisícekorun českých). Při vyšších finančních transakcí je potřeba souhlasu alespoň 2/3 členů výboru sdružení

f) členství ve výboru sdružení zaniká:
- vyloučením člena nebo předsedy výboru sdružení členskou schůzí
- úmrtím člena a nebo předsedy výboru sdružení
- odvoláním člena nebo předsedy výboru mimořádnou členskou schůzí (k odvolání člena výboru nebo předsedy je potřeba minimálně souhlas 2/3 všech členů sdružení)

Článek X.
Revizní a kontrolní komise

a) Revizní a kontrolní komise je jednočlenná a jejím funkčním obdobím jsou dva roky

b) kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze.

c) připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy, tyto předkládá členské schůzi ke schválení.

d) Členství v revizní a kontrolní komisi zaniká:
- vyloučením člena komise
- úmrtím člena komise
- odvoláním člena komise mimořádnou členskou schůzí (k odvolání člena revizní a kontrolní komise je potřeba minimálně souhlas 2/3 všech členů sdružení)

Článek XI.
Zásady hospodaření

a) sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit členské příspěvky členů, dary, dotace a státní nebo evropské granty a budou používány na činnost sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

b) výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činnosti dle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

Článek XII.
Okolnosti zániku sdružení

a) sdružení zaniká sloučením s jiným sdružením nebo dobrovolným rozpuštěním.

b) sdružení zaniká pokud se pro jeho zánik nebo sloučení vysloví nejméně 2/3 všech řádných členů sdružení.

c) dále může sdružení jako občanské sdružení zaniknout podle zákona na základě rozhodnutí registračního orgánu.

d) v případě zániku sdružení bude na základě rozhodnutí členské schůze zbylý majetek po likvidaci sdružení a uhrazení veškerých závazků:

- rozdělen rovným dílem mezi členy sdružení

- převeden na jiné neziskové sdružení podobných cílů

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

a) ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy

b) veškeré volby a hlasování ve sdružení (jak do výboru sdružení tak i do revizní a kontrolní komise, případně hlasování o odvolání členů, vyloučení členů) jsou tajná

c) tyto stanovy schválil přípravný výbor sdružení na své mimořádné schůzi
dne 20 ledna 2010.

d) stanovy se řídí právní úpravou zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb., zákona č. 513/1991 Sb. a zákona č. 68/1993 Sb.

e) stanovy nabývají právní účinnosti dnem jejich registrace